Friday, December 01, 2006

Incoherències


El PP va votar a favor de la reforma de l’Estatut d’Autonomia d’Andalusia que actualment es troba en tramitació al Senat.


En Mariano Rajoy va afirmar el següent: es "inequívocamente" constitucional, "cierra el paso a cualquier veleidad nacionalista" (extracte de El Mundo):


Per altra banda, sabem que diputats del PP van presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei Orgànica 6/2006, que no és una altra, que la de reforma de l’Estatut de Catalunya.


On està la incoherència? Doncs la incoherència rau en què molts preceptes de l’Estatut andalús, constitucional, són calcats a articles impugnats de la reforma catalana. Un simple tast:


Reforma Estatut català:


Article 183. Funcions i Composició de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.

1.La Comissió Bilateral Generalitat - Estat, d'acord amb els principis que estableixen els articles 3.1 i 174, constitueix el marc general i permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat als efectes següents:

a. La participació i la col·laboració de la Generalitat en l'exercici de les competències estatals que afectin l'autonomia de Catalunya.

b. L'intercanvi d'informació i l'establiment, quan escaigui, de mecanismes de col·laboració en les respectives polítiques públiques i els assumptes d'interès comú.

Reforma Estatut andalús:


Artículo 220. Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado.


1. Se creará una Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo anterior, que constituirá el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Junta de Andalucía y del Estado, a los siguientes efectos:


a. La participación, información, colaboración y coordinación en el ejercicio de sus respectivas competencias en los supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo.

b. El establecimiento de mecanismos de información y colaboración acerca de las respectivas políticas públicas y los asuntos de interés común.


En el seu recurs, fonamenta la impugnació del 183 en que es tracta de la plasmació del principi de relació d’igual a igual entre l’Estat i la Generalitat (que ja ens agradaria que fos així...).


Vegeu l'article publicat a Indret Comparativa entre les reformes d'Estatut d'Autonomia de Catalunya i Andalusia.

1 comment:

Anonymous said...

Diria que ha tornat a passar el mateix que durant el Govern de la Generalitat republicana...no? Els fets tornen i no n'aprenem. Restem enrocats sempre. No és un panorama desolador, ja que estem transpuats pel què passa cada vegada que fem una reforma estatutària jejeje! CEDA, AP i, ara, el PP... Avis, pares i nets tocant les pilotes, mai millor dit, persistentment, des dels dies que van néixer! No tenen remei! Ho duen a la sang!

Una abraçada! Sort en els exàmens!

PD: Molt bona la imatge! ;)